<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16402489\x26blogName\x3dSaCreD+MaTriX\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://rajeshrana.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rajeshrana.blogspot.com/\x26vt\x3d-328302328038811132', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


MBA Kaun Hai??

Friday, November 03, 2006


MBA woh hai jo pakh gaya hai
Finance Ki Padhai Mae
Submissions Ki Gehrai Mae
Termwork Ki Chattaii Mae

MBA Woh Hai Jo Phas Gaya Hai
'Cash Cow' Aur 'Stars' Jaise Mktng Concepts Ke Kaal Mae
Placement Companies Ki Chaal Mae
Internals Aur Externals Ki Maar Mae

MBA Woh Hai Jo
Lunch Time Mae Breakfast Karta Hai
Dinner Time Mae Lunch Karta Hai
3 Am Ko Assignment Karte Karte Juice Peeta Hai

MBA Woh Hai Jo Pagal Hai
Rum Aur Vhisky Ke Pyar Mae
Cigarette Peene Ke Jaal Mae
Cd's Ke Collection Mae
Girlfriends Ke Possesion Mae

MBA Wahi Hai Jo
Semester Ke Starting Mae Maze Karta Hai
Prepatory Leaves Mae Hi Padhai Karta Hai
Submissions Hamesha Deadlines Ke Baad Karta Hai
Exams Ke Ek Din Pehele Bhi Orkut Pe Online Milta Hai!!!
badiya hai!! Shows that you perhaps miss the college TP days!    


Copy paste mari hai....par sahi mein i do miss a lot....my college.......    


Bahut sahi mere dost. That was really wonderful. Only after I saw the comments, that I understood that it was copy-paste material... otherwise, while reading, I was thinking, Rana ne sahi likha hai yaar !..... Anyways, visit my blog for latest print Ad's post...    


Copy pasted to hai...

par mehnat ki hai..bahut..
kuch changes ki hai.....
photu dhudi hai...
phir adobe photoshop mein editing ki hai....
ek tarah se meri hi ho gayi yeh post....    


par dekha jaye to ek tarah se sabhi MBAs ki same life kahani hoti hai.....    


» Post a Comment
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »